همایش ملی تربیت بدنی

کاربرد علوم ورزشی تلفیقی در ارتقای ورزش و سلامت جامعه 

23 و 24 اردیبهشت ماه 1394

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

ISSposter.jpg

محورهای همایش:

 

 1.  ارتباط بین فیزیولوژی، مدیریت، حرکات اصلاحی، بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی در جنبه‌های مختلف ورزشی،
 2.  نقش و جایگاه علوم تلفیقی در بهبود کیفیت زندگی و ورزش،
 3. اهمیت مدیریت زیست محیطی و پایش آلودگی در مجموعه‌ها و اماکن ورزشی،
 4. ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری  در سازمان‌های مختلف با تأثیرپذیری از گرایش‌های مختلف تربیت‌بدنی
 5. استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه حرکات اصلاحی
 6. استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه رفتار حرکتی
 7. استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه فیزیولوژی ورزشی
 8. استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه حرکات اصلاحی
 9. استانداردسازی اصول کار با توجه به تنوع مشاغل از دیدگاه بیومکانیک ورزشی
 10. بهبود وضعیت سلامتی و بهداشت جسمانی و روانی کارکنان و تاثیر آن بر بهره وری سازمان
 11. ارتباط و نقش علوم مهندسی در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی
 12. نقش و جایگاه علوم تلفیقی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی به منظورارتقای سلامت خانواده‌ و جامعه،
 13. آسیب شناسی سلامت نوجوانان و جوانان از دیدگاه علم مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی و...
 14. تلاش در جهت برنامه ریزی بهتر اوقات فراغت با بهره گیری از علوم تلفیقی
 15. ارتقای کیفیت کار ورزشکاران حرفه ای و آماتور از طریق بکارگیری علوم نوین در تربیت بدنی،
 16. تلفیق گرایش‌های مختلف تربیت‌بدنی با علوم پزشکی، پایه و مهندسی
 17. مقالات مرتبط با گرایش‌های تخصصی (مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، بیومکانیک ورزشی، آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی)

راهنمای نگارش مقاله

 

 اصول کلی 

- مقالۀ ارسالی بايد اصيل ‌باشد.

 -مقاله‌های ترجمه شده برای همایش اولويت ندارند.

- نويسندگان مقالات موظف به رعايت استانداردهای علمی و اخلاقی در نگارش مقالات خود می باشند.


 

نحوه تنظيم مقالات

 - مطالب مقاله به صورت يک ستونی با رعايت حاشيه لازم (حداقل 2 سانتی‌متر از هر طرف) با قلم B-Nazanin12 برای متون فارسی و قلم Times New Roman 11 برای متون انگليسی تايپ شوند. 

- تعداد صفحات مقاله نبايد از 15 صفحه (تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکيده، متن اصلی، فهرست منابع و جداول) تجاوز کند. 

- مقاله بايد ضمن رعايت قواعد دستوری، به فارسی سليس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطلاحات بيگانه که معادل مناسب فارسی دارند پرهيز گردد. در صورتی که واژه جايگزين فارسی مصطلح يا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانويسی استفاده و اصل واژه انگليسی در زيرنويس نگاشته شود. همچنين مولف بايد معادل انگليسی نام های خارجی و اصطلاحات مورد استفاده را در پايين صفحه زير نويس نمايد. شماره زيرنويس ها در هر صفحه از شماره يک شروع شود. واژه‌ها و يا عباراتی که بصورت علائم اختصاری بکار برده می شوند نيز در اولين استفاده، نام کامل آنها ذکر گردد. البته در خصوص واژه‌های اختصاری و مخفف و نمادها لازم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده می‌باشد و به هيچ وجه در عنوان و چکيده‌ها نبايد مورد استفاده قرار گيرند. تمامی متن اصلی مقاله می بايست دارای شماره صفحه (در پايين و مرکز صفحه) باشد.


 - صفحه اول: شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نويسندگان همراه با درجه علمی و محل اشتغال آنها به دو زبان فارسی و انگليسی، و در صورت وجود مؤسسه ناظر، حاميان مالی و محل انجام پژوهش باشد. هنگامی که مولف محل کار يا وابستگی ندارد، بايد نام شهر و استان محل سکونت خود را در زير نام و نام خانوادگی خود بنويسد. نشانی، تلفن و پست الکترونيک نويسنده مسئول (همراه با ذکر نام نويسنده مسئول) به صورت مشخص بايد ذکر گردد. تمامی مکاتبات نشريه تنها با نويسنده مسئول انجام خواهد شد.


 - صفحه دوم: عنوان فارسی مقاله، چکيده فارسی و کليد واژگان به ترتيب ذکر می گردند. چکيده مقاله در يک پاراگراف، حداکثر 250 کلمه و در متن آن هدف، روش‌ها، يافته‌ها و نتيجه‌گيری ذکر شده باشد (نيازی نيست تا در متن چکيده اين چهار بخش تفکيک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکيده از فعل های معلوم استفاده شود. برای توصيف آنچه انجام شده از فعل گذشته و برای نتيجه ‏گيری از فعل زمان حال استفاده گردد. از ذکر مقدار سطح معنی داری ، r و منابع استفاده‌شده برای آزمون يا پرسش‌نامه و استفاده از کلمات، حروف و علائم اختصاری انگليسی در چکيده کوتاه اجتناب شود. کليد واژگان نيز بين 3-5 کلمه بوده و با کاما از يکديگر جدا شوند. 

- صفحه سوم: شامل عنوان انگليسی مقاله، چکيده انگليسی و کليد واژگان مرتبط می باشد. شايسته است چکيده انگليسی و کليد واژگان دقيقا با چکيده و کليد واژگان فارسی مطابقت نمايد.


 اصل مقاله بايد شامل موارد زير باشد:

 - متن اصلی مقاله به ترتيب شامل 6 بخش مقدمه، روش شناسی، نتايج، بحث و نتيجه گيری، تشکر و قدردانی و منابع می باشد. کليه بخش های فوق به صورت مجزا و با همين عناوين بايد بيان شوند. در مقابل اين عناوين از قرار دادن علامت ": " پرهيز گردد. 


- مقدمه: مقدمه بايد توضيح دهد که مساله چيست؟ چگونه با کارهای قبلی مرتبط است و چه تفاوتی با آنها دارد؟ اين بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بيان مسئله با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود در اين مسئله، ضرورت، کاربرد نتايج و اهداف تحقيق می پردازد. در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومی، غير ضروری و غير مفيد خودداری کنيد. همچنين مقدمه نبايد به گونه‏ای نوشته شود که فقط برای افراد حرفه‏ای قابل استفاده باشد.


 - روش شناسی: روش شناسی به ‌نحوی بايد نوشته شود که هر خواننده‌ای بتواند با آن، تجربه نويسنده مقاله را تکرار کند. در اين بخش جزييات روش تحقيق و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گيری، زمان و مکان اجرای تحقيق، نمونه‌های مورد آزمون و ملاک انتخاب آنها، روش نمونه‌گيری و منطق تعداد نمونه، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعايت موازين اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گيری (روايی و پايايی وسايل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمون‌های آماری مورد استفاده می بايست گزارش شود.


 - نتايج: نتايج شامل شرح کامل يافته‌های پژوهش می باشد. نتايج تحقيق با توجه به اصول علمی به صورت کاملاً شفاف و روشن می بايست ارائه گردند. ارائه نتايج دقيق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش ميانگين با حدود اطمينان، ذکر دقيق مقادير آماره آزمون ها بالاخص مقدار دقيق سطح معناداری به عنوان مثال (12/0=p) در آزمون های آمار استنباطی ضروری می باشد. مولفين لازم است تنها به گزارش مهم ترين يـافته‌های به دست آمده اکتفا کنند. همچنين استـفاده منـاسب از جدول و نمودارهای فارسی با حداقل تعداد ممکن به صورت سياه و سفيد و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد. کليه شکلها، نمودارها و تصاوير با واژه "شکل" نام گذاری شده و عنوان شکل در زير آن درج شود. عناوين جداول نيز در بالای آنها قرار داده می شود. برای درج عنوان هر شکل يا جدول پس از کلمه شکل يا جدول و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان ذکر گردد. بهتر است برای متمايز کردن ستون نمودارها به جای استفاده از رنگ های مختلف از هاشور به شيوه های مختلف استفاده کرد. بديهی است از تکرار مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس اجتناب نمود. نکته مهم ديگر اين که جداول و نمودارهای مورد نياز می بايست مطابق ضوابط و الگوهای ای. پی. ای ارائه گردند. استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطلاعات به دست آمده (نتيجه) را به راحتی در متن آورد. عنوان جدول بايد گويا باشد به نحوی که نياز نباشد به متن مراجعه شود. اعداد جدول حتی الامکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اختصارات و علائم متن جدول را می توان با زير نويس روشن کرد. در جدول فقط از خطوط افقی (ترجيحا" سه خط) آن هم برای مشخص کردن تيتر و انتهای جدول استفاده شود. اعداد و ارقام و مطالب جدول نبايد در متن مقاله تکرار شده باشد. ابعاد جداول بايد طوری تنظيم شوند که در يک صفحه (طولی يا عرضی) جا بگيرد. 


- بحث و نتيجه گيری: شرح نکات مهم يافته‌ها، آثار و اهميت و محدوديت آن‌ها، مقايسۀ نتايج تحقيق با يافته‌های حاصل از مطالعات ديگر، توجيه و تفسير موارد مشترک و مورد اختلاف، بيان کاربرد احتمالی يافته‌ها، و در نهايت نتيجه‌گيری و ارائه پيشنهادات حاصل از يافته‌های پژوهش از موارد مورد بحث در اين بخش مقاله است. در اين بخش از تکرار بخش يافته‌ها خودداری گردد و نبايد نتايج جديد که در قسمت يافته‌ها به آن اشاره نشده است، عرضه شود. از اظهار نظر درمواردی که يافته‌های مطالعه آن را مطرح نمی کنند نيز بايد خودداری شود. 


نکته: در انتهای مقاله دو پاراگراف کوچک ارائه داده شود؛ يکی درباره آنچه تاکنون در مورد موضوع پژوهش می‌دانستيم و ديگری درباره اينکه مقاله حاضر چه اطلاعات جديدی به حيطه و موضوع مورد مطالعه اضافه کرده است. 

 

 

 

نحوه نگارش منابع در مقالات

  شيوه منبع دهی در اين مجله بر اساس شيوه ونکور (ظهور در متن) می باشد. در اين شيوه اولين ارجاع در متن شماره يک را گرفته و اين منبع در بخش منابع در انتهای مقاله نيز با شماره يک مشخص می شود. تعداد منابع فارسی و انگليسی نبايد بيش از 40 شماره باشد. در داخل متن هر جا نياز به استفاده از پرانتز می باشد، بايد بين حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نبايد به کلمه بچسبد؛ مثلاً : بررسی انجام شده توسط اشميت (1) در سال 2007 نشان داد ...

  در مواردی که محقق اقدام به نوشتن نام نويسنده مقاله و سال اجرای تحقيق می کند (همچون مثال بالا) لازم است تا شماره منبع مورد نظر را نيز ذکر کند. همچنين توجه شود زمانی که در داخل پرانتز های استفاده شده برای نوشتن منابع (در داخل متن)، بيش از دو منبع قرار می‌گيرد، منابع بايد از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست بدون فاصله نوشته شوند و با حرف کاما از يکديگر جدا شوند مثلاً: (12،14،21). اگر منابع داخل پرانتز بيش از دو مورد است و پشت سر هم قرار دارند، به جای نوشتن همۀ آنها، بين منبع اول و آخر يک خط تيره قرار داده شود: مثلاً به جای (1،2،3،4) نوشته شود (4-1). علاوه بر اين می توان اين شيوه ها را با يکديگر ترکيب نمود (29،12،7-2).

  زمانی که بخشی از مطالب يک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقيق محل مورد نظر را دارد می تواند از اين شيوه استفاده کند (ص23، 4) که به مفهوم صفحه 23 از منبع 4 است. زمانی نيز که محقق قصد نقل قول از محققی ديگر را دارد می تواند به اين شکل نقل قول کند: ريچارد ای. اشميت (2004) بيان داشت ... (به نقل از 5) که اين به اين مفهوم است که نويسنده منبع 5 را مطالعه نموده و در اين منبع نتايج مطالعه اشميت را گزارش می کند. استفاده از سيستم End Note جهت کاهش اشتباه و ارتقاء کيفيت نشريه پيشنهاد می شود.

  نويسندگان برای اخذ اطلاعات کامل در خصوص شيوه ی منبع دهی ونکور می توانند اطلاعات لازم را از سايت های مختلف به زبان فارسی و انگليسی دريافت کنند. همچنين از طريق لينک زير نيز می توان اطلاعات کاملی در اين خصوص اخذ نمود:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256

 

 

 

 نحوۀ نگارش منابع مورد استفاده

  منابعی که در متن مورد استفاده قرار می‌گيرند بايد به صورت زير معرفی شوند

1-  مقاله

  نام خانوادگی و نام نويسنده (تا 6 نفر اول بصورت کامل و بيش از 6 نفر با استفاده از واژه همکاران/ et al آورده شود). عنوان مقاله. نام مجله. سال؛ شماره دوره (شماره مجله): شمارۀ صفحه.

  مقاله فارسی

  هنری حبيب، شهلايی جواد، مندعلی زاده زينب. تدوين چشم‌انداز کارآفرينی در ورزش کشور از ديدگاه صاحبنظران ورزشی. مطالعات مديريت ورزشی. 1392؛5(18):80-67.

  مقالۀ انگليسی

  Schmidt R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training and simulation. Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.

  در خصوص شيوه نوشتن نام مجلات بايد از شيوه Medline به صورت مخفف استفاده شود. برای يافتن مخفف نام مجلات می توان از لينک زير خلاصه نام مجلات معتبر دنيا را دريافت نمود:

  http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr /

2-  کتاب

  کتاب ترجمه

  نام خانوادگی و نام نويسنده (نويسندگان). عنوان کتاب. نام و نام‌خانوادگی مترجم/ مترجمان. شمارۀ چاپ يا ويرايش. شهر محل نشر: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

  مک کينزی بريان . سنجش و ارزيابی عملکرد جسمانی. مترجمان: هنری حبيب، رجبی رضا. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشي؛ 1391. ص 43-21.

  کتاب تاليف

  نام خانوادگی و نام نويسنده (نويسندگان). عنوان کتاب. شمارۀ چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. ص شمارۀ صفحه.

  طالب پور مهدی، کشتی دار محمد، بهزاد نيا بهزاد. علوم کاربردی در تيراندازی با کمان. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزرشي؛ 1391. ص 65-25.

  کتاب انگليسی

  Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning (4thed). Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p . 21-5 .

  توضيح اين که در کتاب هايی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش های مختلف را به شکل زير وارد نمود:

  ص 231، 209،20-15

  در اينگونه موارد در متن مقاله نيز می توان در هر بار استفاده از اين منبع شماره صفحه را به اين شکل مشخص نمود: نمازی زاده (ص231، 4) و اين پرانتز به اين مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 231 منبع شماره 4 (که متعلق به دکتر نمازی زاده است) می باشد.

3- مقاله از شبکه اينترنت يا اطلاعات موجود در لوح‌های فشرده

  نام خانوادگی و نام نويسنده (نويسندگان) . عنوان مطلب. محل انتشار: نام منتشر کننده يا ناشر؛ تاريخ دريافت. نشانی اينترنتی يا نام لوح فشرده.

4-  پايان‌نامه، رساله و طرح‌های پژوهشی

  نام خانوادگی و نام مجری (مجريان). عنوان پايان‌نامه، رساله يا پژوهش (ذکر واژه پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رساله دکتری يا طرح پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه يا سازمان حامي؛ سال انتشار.

5-  مجموعه مقالات کنفرانس ها يا همايش های علمی

  نام خانوادگی و نام نويسنده (نويسندگان). عنوان مقاله. عنوان همايش؛ زمان همايش؛ مکان همايش: نام ناشر؛ زمان انتشار. ص شماره صفحه.

 

 

 

نکات اداری و تعهدی

- هيئت تحريريه همایش در پذيرش، رد يا ويرايش مقاله آزاد است.

- مقالات پذیرفته شده نبايد پيش از اين در هيچ نشريۀ یا همایش داخلي و خارجی‌ای چاپ شده باشند. در صورت مشاهده اين موضوع، مقاله از فرآيند داوری اين همایش حذف خواهد شد.

- ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد است تا زمانی که جواب نهايي (پذيرش يا رد) مقاله خود را دريافت نکرده باشد، مقاله خود را به نشريه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی ديگری ارسال نکند.

- در صورتی که نويسنده مسئول، تغييرات درخواست شده از سوی داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 10 روز انجام و از طريق سامانه ارسال نکند، مقاله از فرآيند بررسی و داوري حذف می‌شود.

-   لازم به ذکر است در صورت پذيرش مقاله به شرط انجام اصلاحات، محقق می‌بايست توضيحات لازم در خصوص کليه سوالات را در قالب يک نامه در ابتدای مقاله ارائه نموده و اصلاحات انجام گرفته را نيز با رنگی متمايز مشخص نمايد. بهتر است اين اعمال در نسخه‌ای از مقاله انجام شود که داور توضيحات را در آن ارائه نموده و اين توضيحات حذف نشوند تا داور با يک نظر بتواند تغييرات لازم را بررسی نمايد.

- مسئوليت محتوای علمی مقاله، با نويسنده يا نويسندگان آن است.

 - استفاده از مندرجات همایش با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

 در پايان، از نويسندۀ محترم درخواست می‌شود که ضمن مطالعۀ مندرجات اين راهنما، مقالۀ خود را تنظيم و از طريق سامانه به دبیرخانه همایش ارسال کند.

  

شيوه ‌نامۀ ارسال مقالات 

 

 

 

مقالات بايد از طريق پست الکترونیک همایش ارسال شود. تمامی مقالات ارسالی در ابتدا توسط دبير علمی همایش بررسی و در صورت دارا بودن ملاک های لازم برای انجام بررسی‌های تخصصی بيشتر وارد فرايند داوری می‌شوند. اين مقالات، بدون نام نويسندگان توسط حداقل 2 داور که از سوی دبیرعلمی و کمیته مقالات انتخاب می‌شوند ارزيابی خواهند شد و نويسنده مسئول از پذيرش، رد يا نياز به اعمال اصلاحات درخواستی از سوی داوران در اسرع وقت مطلع خواهد شد تا مراحل بعدی فرآیند ثبت نام (پرداخت حق ثبت‌نام) توسط نویسنده مسئول صورت گیرد.

 

 

 

ضمناً زمان ارسال مقالات تا 10 اردیبهشت ماه 1394 می‌باشد و قابل تمدید نخواهد بود.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید

- پست الکترونيک همایش: conferenceshahrood1393@gmail.com

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 1:21 |
نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در پی حوادث اخیر فرانسه:
درباره‌ انگیزه‌های سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام کاوش کنید/ لزوم شناخت مستقیم و بی‌واسطه از دین اسلام (۱۳۹۳/۱۱/۰۲ - ۱۰:۴۷)

در پی حوادث اخیر فرانسه و انتشار تصاویر توهین آمیز به مقدسات اسلامی در یک نشریه فرانسوی، و تشدید جریان ضد اسلامی و اسلام هراسی از سوی مقامات و رسانه‌های غربی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، نامه مهمی خطاب به جوانان در اروپا و امریکای شمالی مرقوم کردند. این نامه به زبان انگلیسی منتشر شد و متن ترجمه فارسی آن به شرح زیر است:

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی
حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره‌ی آنها مستقیماً با شما سخن بگویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار میدهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده‌ی ملّت و سرزمینتان را در دستان شما میبینم و نیز حسّ حقیقت‌جویی را در قلبهای شما زنده‌تر و هوشیارتر می‌یابم. همچنین در این نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمیکنم، چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کرده‌اند.
سخن من با شما درباره‌ی اسلام است و به‌طور خاص، درباره‌ی تصویر و چهره‌ای که از اسلام به شما ارائه میگردد. از دو دهه پیش به این سو ــ یعنی تقریباً پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ــ تلاشهای زیادی صورت گرفته است تا این دین بزرگ، در جایگاه دشمنی ترسناک نشانده شود. تحریک احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن، متأسّفانه سابقه‌ای طولانی در تاریخ سیاسی غرب دارد. من در اینجا نمیخواهم به «هراس‌های» گوناگونی که تاکنون به ملّتهای غربی القاء شده است، بپردازم. شما خود با مروری کوتاه بر مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ، می‌بینید که در تاریخنگاری‌های جدید، رفتارهای غیر صادقانه و مزوّرانه‌ی دولتهای غربی با دیگر ملّتها و فرهنگهای جهان نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از برده‌داری شرمسار است، از دوره‌ی استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین‌پوستان و غیر مسیحیان خجل است؛ محقّقین و مورّخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین کاتولیک و پروتستان و یا به اسم ملیّت و قومیّت در جنگهای اوّل و دوّم جهانی صورت گرفته، عمیقاً ابراز سرافکندگی میکنند.
این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از این فهرست بلند، سرزنش تاریخ نیست، بلکه از شما میخواهم از روشنفکران خود بپرسید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به گذشته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمّی همچون شیوه‌ی برخورد با فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، از شکل‌گیری آگاهی عمومی جلوگیری میشود؟
شما بخوبی میدانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»، زمینه‌ی مشترک تمام آن سودجویی‌های ستمگرانه بوده است. اکنون من میخواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی، این‌بار با شدّتی بی‌سابقه، اسلام و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسلامی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی و ارزشهایی در اسلام، مزاحم برنامه‌ی قدرتهای بزرگ است و چه منافعی در سایه‌ی تصویرسازی غلط از اسلام، تأمین میگردد؟ پس خواسته‌ی اوّل من این است که درباره‌ی انگیزه‌های این سیاه‌نمایی گسترده علیه اسلام پرسش و کاوش کنید.
خواسته‌ی دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات منفی، سعی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید. منطق سلیم اقتضاء میکند که لااقل بدانید آنچه شما را از آن میگریزانند و میترسانند، چیست و چه ماهیّتی دارد. من اصرار نمیکنم که برداشت من یا هر تلقّی دیگری از اسلام را بپذیرید بلکه میگویم اجازه ندهید این واقعیّت پویا و اثرگذار در دنیای امروز، با اغراض و اهداف آلوده به شما شناسانده شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست‌های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اوّل آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلّم) آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسلام (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) و آموزه‌های انسانی و اخلاقی او را مطالعه کرده‌اید؟ آیا تاکنون به جز رسانه‌ها، پیام اسلام را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟ آیا هرگز از خود پرسیده‌اید که همین اسلام، چگونه و بر مبنای چه ارزشهایی طیّ قرون متمادی، بزرگترین تمدّن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکّران را تربیت کرد؟
من از شما میخواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف، بین شما و واقعیّت، سدّ عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بیطرفانه را از شما سلب کنند. امروز که ابزارهای ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته است، اجازه ندهید شما را در مرزهای ساختگی و ذهنی محصور کنند. اگر چه هیچکس به‌صورت فردی نمیتواند شکافهای ایجاد شده را پر کند، امّا هر یک از شما میتواند به قصد روشنگریِ خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکافها بسازد. این چالش از پیش طراحی شده بین اسلام و شما جوانان، اگر چه ناگوار است امّا میتواند پرسش‌های جدیدی را در ذهن کنجکاو و جستجوگر شما ایجاد کند. تلاش در جهت یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو پیش روی شما قرار میدهد. بنابراین، این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از اسلام از دست ندهید تا شاید به یمن مسئولیّت‌پذیری شما در قبال حقیقت، آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اسلام را با آزردگی کمتر و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند.

سیّدعلی خامنه‌ای

93/11/2   نقل از سایت رهبری

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 0:38 |

رزومه محسن شیرعلی تا تاریخ 30 مهر 1393

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در شنبه سوم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 1:2 |

تعریف تربیت بدنی : << تربیت بدنی یک پدیده اجتماعی است که از طریق شرکت فرد در فعالیت ها و تمرینات ذهنی و جسمی ،زمینه ساز فرآیند تعلیم و تربیت انسان در جهت مطلوب بوده و شکوفایی استعدادها در تمامی ابعاد وجودی ، حفظ تندرستی و شادابی ،  افزایش فضایل اخلاقی و پسندیده الهی را فراهم ساخته و کیفیت زندگی را در تمامی زمینه های فردی و اجتماعی بهبود میبخشد>>.

    علم تربیت بدنی با استفاده از سایر علوم ، موجب رشد و تکامل صحیح و منطقی انسان ،کسب دانش علمی و عملی ، آمادگی های حرکتی و مهارتی و در نهایت داشتن جامعه ای منظم ، پویا ، با نشاط و سالم در جهت تحقق اهداف والای الهی و انسانی خواهد شد. (شیرعلی ،محسن ،1383)


تعریف ورزش : << ورزش یک وسیله تربیتی است که فرد با توجه به قوانین و مقررات ویژه و استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مختلف به

 کسب آمادگی های ذهنی جسمی و مهارتی پرداخته و برای کسب موفقیت و پیروزی در رقابت های سازنده شرکت می نماید >>.

                   در ورزش سعی می شود ، زمینه های حضور موفق فرد در رقابت ها ایجاد شده و با استفاده از علوم و فنون مرتبط ،و انجام

تمرینات مناسب ، حرکات و مهارتها به نحو مطلوبی اجرا شده و بهترین نتایج کسب گردد. (شیرعلی ،محسن ،1383)

این تعاریف در فراخوان وزارت آموزش و پرورش توسط دکتر محسن شیرعلی ارائه گردید و به عنوان بهترین تعریف علمی

ارائه شده از تربیت بدنی و ورزش  در کشور برگزیده و انتخاب شد .و در مجله ورزش و ارزش در دی ماه 1383 به چاپ رسید.

  منبع:شیرعلی ، محسن ،1383-بهترین تعریف علمی از تربیت بدنی و ورزش – مجله ورزش و ارزش – معاونت تربیت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش – شماره 173- صفحات 36 و 37.
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در چهارشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 4:23 |

 


محورهای اصلی همایش

1-مدیریت تربیت بدنی وعلوم ورزشی

2-فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزشی

3-حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

4-بیومکانیک ورزشی

5-رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی

 

محورهای فرعی همایش

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت راهبردی در ورزش
مدیریت سازمان های ورزشی
گردشگری ورزشی
کارآفرینی ورزشی
آموزش از راه دور در ورزش
خصوصی سازی در ورزش
بازاریابی ورزشی
اقتصاد و نوآوری در ورزش
ورزش همگانی
ورزش بانوان
ورزش های بومی-محلی
رسانه و ورزش
فرهنگ و ورزش
استعدادیابی ورزشی
ورزش های آبی و ساحلی
فناوری و مهندسی در ورزش
پزشکی ورزشی
ورزش و اوقات فراغت
جامعه شناسی ورزشی
ورزش معلولین و جانبازان
اخلاق در ورزش
حقوق ورزشی
تربیت بدنی و نیروهای مسلح
و سایر موضوعات مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

محور ویژه همایش

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ورزش

تاریخ برگزاری همایش:
5 و 6 شهریورماه 1394

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:
1394/02/01

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:
1394/03/15

آخرین مهلت ثبت نام در همایش:
1394/05/01

آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه ها:
1394/06/01

سایت همایش

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 16:35 |
# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات
1
دانشگاه تهران
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
2
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
3
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
4
دانشگاه گیلان
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
5
دانشگاه تهران
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
6
دانشگاه تهران
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
7
دانشگاه شهید بهشتی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
8
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه پیام نور
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
10
دانشگاه گیلان
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
11
دانشگاه تهران
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
12
وزارت ورزش و جوانان
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
13
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
14
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
15
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
16
دانشگاه حکیم سبزواری
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
17
دانشگاه بوعلی سینا
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
18
دانشگاه خوارزمی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
19
دانشگاه خوارزمی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
20
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
21
جهاد دانشگاهی
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
22
دانشگاه بوعلی سینا
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
23
دانشگاه پیام نور
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
24
دانشگاه مازندران
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
25
دانشگاه مازندران
  تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 13:34 |
نشریات ویژه  تربیت بدنی وعلوم ورزشی
جهت ورود به سایت نشریه، روی عنوان نشریه مورد نظر کلیک نمایید 
    ۱- نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی -دانشگاه شمال – آمل
    ۲-نشریه مدیریت و توسعه ورزش – دانشگاه گیلان
    ۳-نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی – دانشگاه پیام نور
    ۴-مجله‌ی آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش تربیت بدنی – آموزش و پرورش
    ۵- فصلنامه روانشناسی ورزش – انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۶-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد دانشگاهی
    ۷-نشریه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
    ۸-مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش – دانشگاه شاهرود
    ۹-نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی – دانشگاه بوعلی سینا
    ۱۰- نشریه ورزش و علوم زیست حرکتی – دانشگاه حکیم سبزواری
    ۱۱- پژوهش در طب ورزشی و فنآوری – دانشگاه خوارزمی
    ۱۲- پایگاه اطلاعات علمی – sid – جهاد دانشگاهی
    ۱۳- مطالعات روان شناسی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۴- نشریه مطالعات مدیریت ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۵-  نشریه مطالعات طب ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۶- نشریه رفتار حرکتی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۷- نشریه فیزیولوژی ورزشی – پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    ۱۸- پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران – IRANDOC
    ۱۹- نشریه مدیریت ورزشی – دانشگاه تهران
    ۲۰- مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش – دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
    ۲۱- پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی – دانشگاه مازندران
    ۲۲ – پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی – دانشگاه خوارزمی 
    ۲۳- نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش – دانشگاه بیرجند  
    ۲۴- پژوهش در مدیریت ورزشی – دانشگاه علامه طباطبایی 
   ۲۵- نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی- پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
   ۲۶ – فصلنامه علم و اخلاق در ورزش – دانشگاه آزاد تهران مرکز
   ۲۷ – مجله علوم کاربردی ورزش و تندرستی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
   ۲۸- نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی – دانشگاه بوعلی سینا 
   ۲۹- فصلنامه بیومکانیک ورزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 
   ۳۰- ورزش خانواده 
 
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 2:23 |

علوم انسانی اسلامی: - فلسفه اسلامی - حقوق اسلامی - ارتباطات اسلامی - جامعه شناسی اسلامی - روانشناسی اسلامی - سیاست اسلامی - حکومت اسلامی - معارف دینی و الهیات - علوم اجتماعی اسلامی - علوم تربیتی اسلامی - تاریخ - جغرافیا - حسابداری - هنر و ادبیات اسلامی - اقتصاد اسلامی - اقتصاد مقاومتی - مدیریت اسلامی - فرهنگ اسلامی - علوم قرآن و حدیث - اخلاق اسلامی - روابط بین الملل - بازخوانی نظرات علما، روشنفکران و دانشمندان سیاسی، دانشگاهی و حوزوی ایران در شکل گیری علوم انسانی - نقش و جایگاه سینما و تلوزیون در تحول و شکل گیری علوم انسانی اسلامی - تفاوت جایگاه زنان در دیدگاه علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی - آسیب ها، مشکلات و مزیت های حرکت به سمت علوم انسانی اسلامی - نقش زبان و ادبیات فارسی در شکل گیری و پیشرفت علوم انسانی اسلامی - نقش تکنولوژی در به روز شدن علوم انسانی اسلامی - نقش علما و دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی در شکل گیری و تحول علوم انسانی اسلامی - نقش انقلاب اسلامی در تحول علوم انسانی اسلامی - دیدگاه های امام خمینی(ره) در رابطه با علوم انسانی اسلامی - دیدگاه های حضرت آیه الله خامنه ای (حفظه الله) در رابطه با علوم انسانی اسلامی - دیدگاه های اساتید حوزه و دانشگاه در رابطه با علوم انسانی اسلامی - راهکارهای تعامل علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی - تفاوت ها و شباهت های علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی - روش های مطالعاتی و تحقیقاتی در علوم انسانی اسلامی - ازدواج و تشکیل خانواده در دیدگاه علوم انسانی اسلام و علوم انسانی غرب - راهکارهای تعریف و تثبیت جایگاه علوم انسانی اسلامی در عصر حاضر - نقش علوم انسانی اسلامی در پیشرفت تمدن ایرانی-اسلامی - بازخوانی نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا - مطالعه نقش اقتصاد مقاومتی در تثبیت ساختار جامعه اسلامی - بازخوانی دلایل وقوع بهار عربی در کشورهای خاورمیانه با رویکرد جامعه شناختی و علوم انسانی - مطالعه دلایل وقوع، پیروزی، انحراف و یا شکست انقلاب مردم در کشورهای اسلامی و خاورمیانه - سایر موضوعات تخصصی مرتبط با علوم انسانی


*تاریخ های مهم**:*

تاریخ برگزاری همایش :
12 شهریور 1394

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :
15 مرداد 1394

تاریخ اعلام نتایج داوری :
سه هفته پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت پرداخت هزینه و ثبت نام در همایش :
1 شهریور 1394*دبیرخانه کنفرانس**:*

تلفن دبیرخانه: 38826495-025 (تماس بین ساعت 10 تا 14)
فکس دبیرخانه: 38826505-025
شماره تماس کارشناس همایش (جهت تماس در خارج از ساعت مشخص شده): 09109616114
info@ncih2015.ir

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 22:40 |

محور­های همایش:
آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی
رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین
مدیریت ورزشی

آخرین مهلت ارسال مقالات 25 اسفند 1393
اعلام نتایج داوری مقالات اول اردیبهشت 1394
ثبت نام در همایش از پنجم اردیبهشت 1394

سایت همایش

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 21:46 |
کتاب تربیت بدنی مقدماتی ویژه دانش آموزان متوسطه توسط سید قاسم حسینی و دکتر مسعود گلپایگانی تالیف گردیده و جهت استفاده تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه و معلمان ورزش، چاپ شده توسط انتشارات نامه پارسی شیراز در تمامی کتابفروشی های سراسر کشور موجود می باشد. محتوای این کتاب به نحوی طراحی شده که مخاطب اصلی آن دانش آموزان مقطع متوسطه می باشند ضمن اینکه دبیران محترم تربیت بدنی می توانند این کتاب را به دانش آموزان معرفی کرده و به آنها آموزش دهند.

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه هشتم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 0:13 |

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه هفدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 22:41 |
به اطلاع کاربران محترم نشريه مي رساند سامانه مديريت نشريات علمي پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در دسترس قرار گرفت.

 از کاربران محترم تقاضا مي شود برای پيگيري امور مقالات خود هرچه سريع تر با مراجعه به سامانه مربوطه به آدرس جديد http://journals.ssrc.ac.ir،  نسبت به تکميل اطلاعات ثبت نامي و فراگذاري آخرين نسخه مقاله خود اقدام نمايند. خواهشمند است در صورتيکه مقاله در دست بررسي سامانه قديم را فراگذاري مي نماييد، اين مورد را در پرونده مقاله ذکر نموده و جهت تسريع امور کد مقاله را هم ارسال نماييد.

همچنین، خواهشمند است از همان نام کاربري و پست الکترونيک سامانه قبلی براي ثبت نام اقدام نماييد و در صورت بروز مشکل در ورود به سامانه، آن را از قسمت ((تماس با ما)) در صفحه اصلی نشریه به مدير داخلي نشريه مربوطه منتقل نماييد. بعلت حجم بالاي کار، دفتر نشريه قادر به پاسخگويي تلفني به کاربران محترم نمي باشد

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 12:43 |
نشریه ای علمی- پژوهشی با عنوان : رویکرد نوین در مدیریت ورزشی

کمیسیون بررسی نشریات علمی با مطالعه و داوری این نشریات، آن را حائز دریافت رتبه علمی –پژوهشی تشخیص داد. اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران وسایر پژوهشگران این عرصه تخصصی می توانند تولیدات علمی خود را به این نشریه ارسال نمایند. این نشریه به عنوان یک منبع علمی با رویکرد تخصصی در اختیار پژوهشگران وعلاقه مندان مطالعات ورزشی با انواع گرایش هایی تخصصی آن قرار خواهد گرفت.

نشریه علمی-پژوهشی رویکرد هایی نوین در مدیریت ورزشی، آمادگی دریافت مقالات علمی محققان مدیریت ورزشی رادارد. بنابراین علاقه مندان می توانند مقالات خود را از طریق نشانی سایت انجمن www.issma.ir ارسال نمایند.

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 0:13 |
اولین همایش ملی بازاریابی ورزشی به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و موسسه آموزش عالی ایوانکی در تاریخ های ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۹۴ برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

مدیریت بازاریابی در ورزش

تبلیغات و ورزش

گردشگری و ورزش

بازاریابی الکترونیک و ورزش

رفتار مصرف کننده در ورزش

کارآفرینی در ورزش

تحقیقات بازاریابی در ورزش

برند و ورزش

رسانه و ورزش

اقتصاد و ورزش

حامیان مالی و ورزش

خصوصی سازی و ورزش

تاریخ های مهم :

آخرین مهلت ارسال: ۲۸ اسفند ۹۳

نتایج داوری: ۲ اردیبهشت ۹۴

مهلت ثبت نام در کارگاه ها: ۱۰ اردیبهشت ۹۴

زمان برگزاری همایش ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۹۳

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید

سایت همایش

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۳ و ساعت 0:7 |

 

محورهای همایش

1- چيستي و چرايي مفاهيم سبك زندگي ، نظم و امنيت و رابطه آنها

 • چيستي و چرايي مفاهيم سبك زندگي ، نظم و امنيت در متون اسلامی
 • چيستي و چرايي مفاهيم سبك زندگي ، نظم و امنيت در سنت ايراني

2- حوزه ها (اجتماعي ،فرهنگي ، اقتصادي و سياسي ) و نهادهاي تأثيرگذار برسبك زندگي و متأثر از آن با رويكرد نظم و امنيت

 • روابط اجتماعي و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
 • نظام تعليم و تربيت و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
 • رابطه دولت و مردم و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
 • رابطه توليد و مصرف، سبك زندگی و نظم و امنیت
 • سازما نهای مردم نهاد و تاثیر آنها بر سبک زندگی و نظم و امنیت
 • سرمایه اجتماعی و سبک زندگیو رابطه آنها با نظم و امنیت
 • امر به معروف، نهی از منکر و سبک زندکی و تاثیر آن بر نظم و امنیت

3- فرصت ها ، تهديدها و آسيب هاي موجود در سبك زندگي ايرانيان با رويكرد نظم و امنيت

 • دین و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
 • خانواده و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
 • قانون گريزي و سبك زندگي با رويكرد نظم و امنيت
 • رسانه ها و سبک زندگي با رويكرد نظم و امنيت
 • اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی و نظم و امنیت
 • آسیب شناسی تاثیر الگوهاي زندگي در كشورهاي همسايه مسلمان برسبك زندگي جامعه ايراني
 • آسیب شناسی تاثیر الگوهاي زندگي كشورهاي منطقه و جامعه بين المللي برسبك زندگي جامعه ایرانی

4- جایگاه الگو هاي سبك زندگي اسلامی در نظم و امنيت

 • سنت خاتم الانبیاء(ص) و سیره اهل بیت (ع)، سبك زندگي و نظم و امنیت
 • مؤلفه هاي سبك زندگي آرماني اسلامی و ایرانی و تاثیر بر نظم و امنیت
 • فرهنگ دفاع مقدس، سبک زندگی و نظم و امنیت

5- جايگاه و نقش پليس در ارتقاء سبك زندگي

 • پليس جامعه محور و سبك زندگي
 • قانون مداري پليس و سبك زندگي
 • قوانین راهنمایی و رانندگی و تاثیر آن بر نظم و امنیت
 • نقش پلیس در سالم سازی فضای رسانه ای و مجازی
 • پلیس ، ارتقای حقوق شهروندی و سبک زندگی
 • پلیس ، امنیت اخلاقی و سبک زندگی
 • پلیس ، امنیت سیاسی و سبک زندگی
 • پلیس، امنیت اجتماعی و سبک زندگی
 • پلیس، امنیت اقتصادی و سبک زندگی
 • پليس ، اعتماد و احساس امنيت و سبك زندگي

6- آينده پژوهی در حوزه های زیر با اهداف ارتقای سبك زندگي و نظم و امنيت

 • اجتماعی
 • فرهنگی
 • سیاسی
 • اقتصادی
 • جمعیتی
 • رسانه ای
 • اطلاعاتی

7- نقش مدیریت، برنامه ریزی و طراحی شهری در سبک زندگی و نظم و امنیت

 • شهر نشيني، سبك زندگي و نظم و امنیت
 • معماری شهری، سبک زندکی و نظم و امنیت
 • حاشیه نشینی، سبک زندگی و نظم و امنیت
 • تحولات اجتماعی درون شهری، سبک زندگی و نظم و امنیت

 

قابل توجه کلیه پژوهشگران محترم، به اطلاع می رساند که مهلت ارسال چکیده مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید:

http://www.lsos.ir/fa/

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در شنبه بیستم دی ۱۳۹۳ و ساعت 13:36 |
آغاز فعالیت انتشارات سفیر سلامت ، اولین انتشارات تخصصی در حوزه تربیت بدنی و سلامت دراستان قم را به مسئول محترم و همکارانشان تبریک می گویم.موفق و سربلند باشید.

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در یکشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 2:16 |
اولین انتشارات تخصصی در حوزه تربیت بدنی و سلامت در استان قم.

 

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در شنبه سیزدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 21:20 |
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران با مشارکت وزارت ورزش وجوانان ،همایش ملی نقش ورزش در سلامت و توسعه پایدار با رویکرد برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را برگزار می نماید.

این همایش با محورهای ذیل برگزار خواهد شد:

۱- فرهنگ و ورزش

 •    فرهنگ و ورزش همگانی
 •   فرهنگ و ورزش قهرمانی
 •   فرهنگ و ورزش بانوان
 •   اخلاق و معنویت و ورزش
 •    فرهنگ و دیپلماسی ورزشی
 •    فرهنگ و ورزش بانوان
 •    تربیت ایرانی و اسلامی
 •    فرهنگ پهلوانی در ورزش
 •    رسانه و توسعه فرهنگ ورزش
 •  وقف و امور خیرخواهانه در ورزش

۲- اقتصاد و ورزش

 •    خصوصی سازی در ورزش
 •    اقتصاد مقاومتی در ورزش
 •    گردشگری ورزشی
 •    حمایت از تولید ملی در ورزش
 •   مدیریت جهادی در ورزش
 •    ورزش و سازمان های مردم نهاد
 •    کارآفرینی در ورزش
 •    نظام داووطلبی در ورزش
 •   بازاریابی و ورزش

 ۳- سلامت و ورزش

 •  ورزش شهروندی
 •  تامین نشاط جامعه
 •   فقر حرکتی و پیشگیری از بیماری ها
 •   جایگاه ورزش در نظام سلامت جسم و روان
 •    سهم ورزش در سبد خانوار
 •   ورزش اقشار خاص
 • شایان ذکر است شرکت کنندگان باید مقالات خود را دراسرع وقت به سایت جشنواره ارسال نمایند.
 • مقالات برگزیده در نشریات علمی وپژوهشی به چاپ خواهد رسید.
 • کلیه مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر و همچنین لوح فشرده ارائه خواهد شد.
 • کلیه مقالات بخش سخنرانی به صورت نیاز محور و سفارشی است.
 • در طول دو روز همایش چهار کارگاه آموزشی- کاربردی برگزار می گردد.
 • عناوین مقالات بخش سخنرانی و کارگاه های آموزشی از طریق سایت همایش اطلاع رسانی خواهد شد.
 • زمان برگزاری همایش:   ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۳
 • مکان برگزاری: سالن همایش های بین المللی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • دبیرخانه همایش: تهران –  خیابان کارگر شمالی –  دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • مهلت ارسال چکیده مقالات : ۱۳دیماه ۱۳۹۳
 • مهلت ارسال اصل مقالات : ۳۰ دیماه ۱۳۹۳

 

 

 • تلفن تماس: ۸۸۳۵۱۷۴۳- ۰۲۱
 • بخش نمایشگاه جشنواره از تاریخ ۱۴ بهمن ماه با افتتاح نمایشگاه تجهیزات ومکمل های ورزشی آغاز خواهد شد.

 ضمناً اولین جشنواره ملی اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ورزش به همت دانشگاه تهران و با همکاری وزارت ورزش و جوانان در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ و ساعت 2:44 |
آیین نامه
 شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان

 
بهمن ماه 1392
 
مقدمه
به منظور تبیین سیاست ها و خط مشی های راهبردی و ایجاد نظام تصمیم سازی در مدیریت عالی وزارت ورزش و جوانان، و در راستای ارتقای کیفی و کمی فعالیت ها، بهره مندی از خرد جمعی، شناخت دقیق مسایل و نیل به اهداف سازمانی، «شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان» که در این آیین نامه «شورا» نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 1- تعریف
شورا مرجعی است که سیاست ها و خط مشی های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در آن تدوین و تبیین می شود.
 
ماده 2- اهداف
1-2- نهادینه سازی تفکر راهبردی مبتنی بر دانش و پژوهش در مدیریت ورزش و امور جوانان
2-2- ارتقاء همگرایی درون و برون بخشی در حوزه های ورزش و جوانان
3-2- توسعه زمینه تعامل و مشارکت فعال نخبگان حوزه ورزش و امور جوانان در ارایه ایده ها و اندیشه های نوین در راستای تعالی سازمانی وزارت ورزش و جوانان
 
ماده 3- وظایف شورا
1-3- تدوین اهداف، سیاست ها و برنامه های راهبردی وزارت ورزش و جوانان
2-3- بررسی و اعلام نظر درباره طرح ها و ایده های پیشنهاد شده به شورا
3-3- بررسی و تأیید گزارش های راهبردی تدوین شده در کارگروه های تخصصی
4-3- بررسی و مطالعه موضوعات ارجاع شده از سوی مقام عالی وزارت
5-3- تدوین گزارش های راهبردی جهت ارایه به مقام عالی وزارت و شوراهای عالی ورزش و جوانان
 
ماده 4- ارکان
1-4- شورای راهبردی
2-4- کارگروه های تخصصی
3-4- شوراهای راهبردی استان ها
ماده 5- اعضای شورا
1-5- مقام عالی وزارت                  (رئیس)    
2-5- مشاور عالی                        (نائب رئیس)
3-5- معاونان وزارت ورزش و جوانان
4-5- مشاوران وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر
5-5- رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی
6-5- دو نفر کارشناس خبره در حوزه ورزش و جوانان                              
7-5- دبیر
 
تبصره1- شورا می تواند به تناسب موضوع از مدیران و کارشناسان دستگاه ها و نهادهای مرتبط برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 2- اعضای شورا با حکم وزیر ورزش و جوانان منصوب می شوند.
تبصره 3- دبیر شورا و کارشناسان خبره به پیشنهاد رییس شورا و تأیید مقام عالی وزارت انتخاب می شوند.

ماده 6-دبیرخانه شورا
دبیرخانه شورا در حوزه شورای راهبردی وزارت ورزش و جوانان تشکیل و زیر نظر دبیر شورا فعالیت خواهد کرد.
 
وظایف دبیر:
1- هماهنگی برگزاری جلسات و پیگیری اجرای مصوبات شورا
2- تهیه گزارش های مورد نیاز جهت ارائه به شورای راهبردی
3- تنظیم جدول زمانبندی تشکیل جلسات کارگروه های کارشناسی و شورای راهبردی
4- تهیه و تدوین دستور کار شورای راهبردی و تنظیم موضوعات
5- تدوین گزارش عملکرد شورا
6- ارسال گزارش ها و صورت جلسات برای اعضای شورا
7- مستند سازی برنامه های ارایه شده و مصوبات شورا
8- تدوین فرایندهای مورد نیاز جهت اخذ دیدگاه ها، پیشنهادها، و نظرات کارشناسی واحدهای ستادی، مدیران کل و کارگروه های تخصصی و ارایه در شورا
9- پیگیری و دریافت گزارش از کارگروه های تخصصی و انجام امور محوله از سوی رییس شورای راهبردی
ماده 7- نحوه تشکیل جلسات
1-7- جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار به صورت منظم برگزار خواهد شد.
2-7- جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر و تأیید رییس شورا برگزار می گردد.
 
ماده 8- کارگروه های تخصصی
1-8- کارگروه ها متشکل از خبرگان و متخصصانی است که حسب موضوع و به تشخیص رییس شورای راهبردی به صورت موقت یا دایم تشکیل می شوند (پیوست 1: اسامی کارگروه ها)
2-8- وظیفه کارگروه ها بررسی موضوعات اولویت دار و یا ارجاعی دبیرخانه و تدوین گزارش های راهبردی جهت طرح در شورا می باشد.
3-8- اعضاء کارگروه های تخصصی به تناسب موضوع و بر اساس پیشنهاد دبیر کارگروه و تأیید رئیس شورای راهبردی از بین صاحب نظران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان ستادی و مدیران و کارشناسان مراکز و موسسات خارج از وزارت ورزش و جوانان انتخاب می شوند.
4-8- دبیر کارگروه ها توسط رییس شورای راهبردی انتخاب و معرفی می شوند.
تبصره- دبیر هر کارگروه با هماهنگی دبیرخانه شورای راهبردی می تواند حسب نیاز و موضوع جلسات، از صاحبنظران به صورت موردی دعوت نماید.
 
ماده 9- شوراهای راهبردی استان ها
شورای راهبردی استان مرجع تبیین سیاست ها و خط مشی های راهبردی ورزش و جوانان هر استان بوده و اعضای آن متشکل از افراد زیر می باشد:
1-9- مدیرکل ورزش و جوانان استان به عنوان رییس شورا
2-9- دبیر شورا
3-9- معاونان مدیر کل
4-9- مشاوران مدیر کل
5-9- مسئول شورای پژوهش و فناوری استان
6-9- سه تا 5 کارشناس خبره از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان
 
تبصره1- شورا می تواند به تناسب موضوع از مدیران و کارشناسان دستگاه ها و نهادهای مرتبط استان برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.
تبصره 2- اهداف و وظایف شورای راهبردی استان منطبق با اهداف و وظایف شورای راهبردی وزارت و در محدوده جغرافیایی استان می باشد.
تبصره 3- اعضای شورا با حکم مدیر کل ورزش و جوانان استان منصوب می شوند.
تبصره 4- کارشناسان خبره با تأیید مدیر کل ورزش و جوانان استان انتخاب می شوند.
تبصره 5- شورای راهبردی استان می تواند در صورت نیاز نسبت به تشکیل کارگروه های موقت یا دایم اقدام نماید.
تبصره 6- اعضاء کارگروه های تخصصی استان به تناسب موضوع و بر اساس پیشنهاد دبیر شورا و تأیید مدیرکل ورزش و جوانان استان از بین صاحب نظران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان، و مدیران و کارشناسان مراکز و موسسات ذیربط انتخاب می شوند.
تبصره 7- دبیر شورا موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه شورای راهبردی استان و تطبیق وظایف آن با دبیرخانه شورای راهبردی وزارت، نسبت به تشکیل جلسات و ارسال صورت جلسات و گزارش های سه ماهه اقدام نماید.
 
ماده 10- هزینه ها
حق الجلسه اعضای شورا و کارگروه های تخصصی وزارت برابر مقررات پس از تأیید رئیس شورا از سوی معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت پرداخت خواهد شد. پرداخت حق الجلسه اعضای شورا و کارگروه های تخصصی استان به عهده اداره کل مربوطه خواهد بود. 

این آیین نامه در 10 ماده و 10 تبصره در جلسه مورخ 25/10/92 شورای معاونان تصویب و به تأیید مقام عالی وزارت ورزش و جوانان رسید و از این تاریخ لازم الاجراست.
+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ و ساعت 2:24 |

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مفتخر به برگزاری هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی با شعار « ورزش علمی محور توسعه پایدار» و با هدف گردهم آوردن اعضاء علمی و اجرایی خانواده ورزش، جهت هم اندیشی، تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه­ای و کاربردی، حرکت در راستای تأمین نیازهای جامعه، توانمندسازی در مسیر تدبیر و امید، توسعه ملی و آسیایی و ارتقاء باورهای بین­المللی می­باشد. حضور دانشمندان و پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی، فرصت مغتنمی جهت ارتقاء سطح علمی و کاربردی بومی و منطقه ای در حوزه علوم ورزشی و رشته­های وابسته را فراهم می­آورد. همچنین پیش­بینی نشست‌های جانبی در قالب کارگاه­های علمی–تخصصی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و موضوعات خاص صنفی، چالش­ها و چشم­اندازهای علوم ورزشی را به ویژه برای پژوهشگران جوان و تصمیم سازان کشور ترسیم خواهد کرد. امید است با حضور اندیشمندان، متخصصان ورزشی، استادان بزرگوار و دانشجویان عزیز، این ماموریت در اعتبار و منافع ملی و منطقه ای نمودار گردد.

اطلاعیه:

همانگونه که استحضار دارید پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- به عنوان بزرگترین رویداد علمی رشته – را با حضور اساتید برجسته علوم ورزشی از کشورهای مختلف دنیا، در روزهای ۳۰ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۹۳ در تهران، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی، برگزار می کند.

 

پیرو خبر پیشین مبنی بر بروز برخی مشکلات فنی در سایت همایش، به اطلاع می رساند سایت جدید همایش با آدرس زیر دوباره راه اندازی شده است. از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویانی که پیش از این مقالات خود را برای همایش ارسال کرده بودند درخواست می شود مقالات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ۴ دی ۱۳۹۳ دوباره در سایت همایش آپلود کنند. نتایج داوری مقالات تا ۳۰ دی ۱۳۹۳ به اطلاع خواهد رسید.

 

آدرس سایت جدید همایش: conf.ssrc.ac.ir
دکتر حمید آقا علی نژاد
دبیر کل همایش

 

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در سه شنبه دوم دی ۱۳۹۳ و ساعت 2:22 |

آخرین مهلت ارسال چکیده و
اصل مقالات:
30/11/1393
(چكيده و اصل مقالات همزمان دريافت مي​گردد)


اعلام نتايج داوري:

7 - 5 روز پس از ارسال مقالات

(از طريق سامانه كاربران)

 

آخرين مهلت ثبت نام:
15/11/1393

تاریخ برگزاری كنفرانس:
10 اردیبهشت 1394

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ و ساعت 14:12 |
۶ کتاب جدید در انتشارات بامداد کتاب منتشر شد:

 نام کتاب: تغذیه و رهنمودهای تندرستی

مولف: برایان شارکی

تلخیص و تدوین: مهدی صادقی

مترجم: دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

ناشر: نشر ورزش

شماره تماس: ۶۶۴۸۱۲۴۳

http://www.bamdadketab.com/ :آدرس سایت

 نام کتاب: آموزش مهارت های بنیادین حرکتی

مولف: فیلیپ وارد

مترجم: دکتر زهرا اینچه درگاهی

قیمت: ۹۵۰۰ تومان

ناشر: نشر ورزش

شماره تماس: ۶۶۴۸۱۲۴۳

www.bamdadketab.com :آدرس سایت

 نام کتاب: متون تخصصی تربیت بدنی(انگلیسی- فارسی)

(مولف: دکتر ابراهیم علیدوست قهفرخی(عضوهیات علمی دانشگاه تهران

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

ناشر: بامداد کتاب

شماره تماس: ۶۶۴۸۱۲۴۳

www.bamdadketab.com :آدرس سایت

نام کتاب: فعالیت بدنی و فشار اکسایشی(ویرایش جدید)

مولف: دکتر محمداسماعیل افضل پور_ حسین طاهری چادرنشین

قیمت: ۱۹۵۰۰ تومان

ناشر: بامداد کتاب

شماره تماس: ۶۶۴۸۱۲۴۳

www.bamdadketab.com :آدرس سایت

 نام کتاب: اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی

مولف: جیمز اس بسکو- ویلیام اف گوستاوسن

مترجم: غلامرضا سراج زاده

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

ناشر: بامداد کتاب

شماره تماس: ۶۶۴۸۱۲۴۳

http://www.bamdadketab.com/ :آدرس سایت

 نام کتاب: ورزش در جامعه ۱و۲

مولف: جی کوکلی

مترجم: دکتر بهرام قدیمی

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

ناشر: بامداد کتاب

شماره تماس: ۶۶۴۸۱۲۴۳

www.bamdadketab.com :آدرس سایت

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 12:59 |
کتاب “زمینه بازاریابی ورزشی” منتشر شد.

عنوان لاتین: Introduction to Sport Marketing

نویسنده اصلی: آرون اسمیت  Aaron C.T. Smith

سال انتشار: ۲۰۰۸

محل نشر : مجارستان

عنوان کتاب فارسی: زمینه بازاریابی ورزشی

مترجم: دکتر سید سعادت اله صالحی ساداتی

سال انتشار: ۱۳۹۲

محل نشر: تهران انتشارات توپ

شماره تلفن: ۰۹۳۶۴۰۴۷۱۷۵

کتابفروشی فجر تهران

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 12:56 |
کتاب استادیوم ، راهنمای طراحی و توسعه منتشرشد.

۱-عنوان کتاب لاتین

STADIA: A Design and Development Guide

۲- نویسندگان کتاب لاتین

Geraint John, Rod Sheard and Ben Vickery

۳- سال انتشار کتاب لاتین: ۲۰۰۷

۴-محل نشر کتاب لاتین: انگلستان

۵-      عنوان کتاب فارسی: استادیوم ، راهنمای طراحی و توسعه

۶-      مترجمان

دکتر سیدمحمدحسین رضوی دانشیار دانشگاه مازندران  ،  دکتر مرتضی دوستی  استادیار دانشگاه مازندران

عبدالله مصلحی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی،     حسین منفرد کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

۷-      سال انتشار کتاب فارسی: ۱۳۹۳

۸-      محل نشر کتاب فارسی: انتشارات آوای ظهور

۰۹۱۱۱۰۰۰۲۳۴ مصلحی

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 12:54 |
کتاب بازاریابی ورزش های تیمی منتشر شد.

مشخصات کتاب:

عنوان انگلیسی کتاب : team sports marketing

نویسنده کتاب: kirk l. wakefield

سال انتشار انگلیسی: ۲۰۰۷

محل نشر کتاب انگلیسی: Butterworth- Heinemann publication

عنوان کتاب فارسی: بازاریابی ورزش های تیمی

مترجمان: دکتر فرشاد تجاری و همکاران

سال انتشار فارسی: ۱۳۹۳

محل نشر کتاب فارسی: انتشارات آسمان نگار

شماره تماس مسئول فروش : ۰۹۱۳۳۱۸۵۶۲۲

محل فروش در حال حاضر انتشارات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران مرکز (دانشگاه آزاد اسلامی) و فروشگاه جهاد دانشگاهی اصفهان

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 12:51 |

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 12:49 |
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در راستای فرمایش مقام معظم رهبری ونامگذاری سال ۱۳۹۳ به نام سال ” اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی”وبا مشارکت وزارت ورزش وجوانان وبه مناسبت هشتادمین سال تاسیس
دانشگاه تهران در دهه مبارک فجر،اولین جشنواره اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در ورزش را برگزار می نماید.
این جشنواره درقالب برگزاری همایش علمی وبرپایی نمایشگاه تجهیزات ومکمل های ورزشی درمحل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در دهه مبارک فجر برگزار می گردد.

محورهای علمی همایش:
الف : فرهنگ و ورزش
ب : اقتصاد و ورزش
ج : سلامت و ورزش
شایان ذکر است موضوعات هر یک از محورهای علمی همایش  به تفکیک با لینک ارسال مقالات بزودی اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 12:48 |

همانطور که در کلاسها به دانشجویان عزیز تأکید شده است انتظار نمی رود پایان نامه بنویسند ، اما برای اینکه مقاله نویسی آنان  و کارهای پژوهشی که انجام می دهند به روش علمی باشد بهتراست از راهنمای نگارش پایان نامه برای برخی موارد مورد نیاز استفاده کنند.

برای دانلود فایل راهنمای نگارش پایان نامه درقسمت زیر کلیک کنید

دانلود فایل

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه هفتم آذر ۱۳۹۳ و ساعت 21:36 |
 

دستورالعمل اجرای درس تربیت بدنی مدارس استان

 

بسمه تعالی

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و تبريك فرا رسيدن سال تحصيلي جدید،ضمن تاكيد بر اجراي طرح هاي ملي ابلاغی از وزارت متبوع، بویژه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، همچنین طرح های استانیِ ورزش در کلاس و ورزش در خانه، دستورالعمل اجرای درس تربیت بدنی مدارس استان به شرح ذیل اعلام می گردد. مقتضی است ضمن تاکید و الزام مدارس به اجرا، بصورت مطلوب اطلاع رسانی و نظارت لازم انجام پذیرد.

 1- دوره ابتدایی: اجراي ساعات درس تربيت بدني در دوره ابتدايي بر اساس محتواي كتب هر پايه و طرح های ملی بوده و معلمان درس تربيت بدني ملزم به اجراي آن مي باشند.

طرح های ملی دوره ابتدایی: اول ابتدايي (مهارت هاي بنيادين)، دوم ابتدايي (ژيمناستيك)، سوم ابتدايي (شنا)، چهارم ابتدايي(طناورز)، پنجم ابتدايي(تنيس روي ميز)، ششم ابتدايي (دو و ميداني)

2-  دوره متوسطه اول:

الف : پايه اول (دختر و پسر) در نيمسال اول بسكتبال(طرح ملی) و نيمسال دوم فوتسال

ب: پايه دوم (دختر و پسر) در نيمسال اول واليبال(طرح ملی) و نيمسال دوم بدمينتون

3-  دوره متوسطه دوم:

الف :پايه اول (دختر و پسر) در نيمسال اول بسكتبال و نيمسال دوم بدمينتون يا تنيس روي ميز

ب: پايه دوم (دختر و پسر) در نيمسال اول هندبال و نيمسال دوم واليبال

ج: پايه سوم (دختر و پسر) مهارت ورزشي با صلاحديد دبير تربيت بدني

4- دربخش آمادگي جسماني دوره متوسطه اول و دوم در نيمسال اول انعطاف پذيري، دراز نشست و شاتل ران و نيمسال دوم بارفيكس و شاتلران اجرا شود.

5-  آموزش رشته هاي تنيس روي ميز و بدمينتون با هماهنگي كارشناسي تربيت بدني آن مديريت/ اداره در صورت دارا بودن شرايط و امكانات مطلوب اجرا شود و در غير اين صورت رشته هاي نيمسال اول بصورت سالانه اجرا گردد.

6- در ارزشيابي بخش دانشي، از جزوات تئوري درس تربيت بدني هر پايه تحصيلي استفاده گردد.

7- مسئوليت تامين امكانات و تجهیزات مورد نياز ساعات درس تربيت بدني با مدير محترم آموزشگاه مي باشد

 

+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در جمعه بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 12:39 |

 محورهای همایش ملی توسعه مشارکت های همگانی


● شیوه های نوین تامین مالی پایدار اسلامی (وقف،زکات،صدقات،هبه و ...)

● کسب و کار مالی - تجاری و مشارکت همگانی

● مطالعه تطبیقی تامین مالی موسسات خیریه در کشورهای اسلامی

● آسیب شناسی طرح های مشارکت مردمی در کمیته امداد امام خمینی (ره)

●  سرمایه اجتماعی (اعتماد سازی ....) و مشارکت همگانی

● شبکه های اجتماعی، بسیج منابع و مشارکت همگانی

● بازار یابی،فرصت سازی و ارایه راهکارهای عملی برای سرمایه گذاری مولد در کمیته امداد امام خمینی (ره)

● ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و ارایه راهکارهای عملی جهت ارتقای مشارکت همگانی

● مدیریت جهادی و مشارکت های همگانی

●  مدیریت راهبردی،ارایه راهکارهای عملی جهت بهبود مشارکت های همگانی

 

 

توجه:

همه محور های فوق در راستای موضوع تامین مالی  کمیته امداد امام خمینی(ره) از طریق توسعه مشارکت همگانی تدوین شده اند.

تاريخ برگزاری همايش:

30 بهمن ماه 1393

اخرین مهلت ارسال مقالات :

20 دی ماه 1393


+ نوشته شده توسط دکتر محسن شیرعلی در سه شنبه بیستم آبان ۱۳۹۳ و ساعت 12:39 |